top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Aktualizováno: 6. 8. 2023

I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je podnikatel, Zita Dirbáková, IČ 76280161 se sídlem Ždánská 249, Bučovice-Kloboučky, 68501, jako zhotovitel/poskytovatel díla nebo služeb (dále jen ,,fotografka“) a na straně druhé objednatel (dále jen ,,klient“). Další informace o fotografce jsou uvedeny na webových stránkách www.fotkyodzity.cz Klientem se rozumí každá fyzická i právnická osoba, které vzniká povinnost zaplatit cenu díla a dílo od zhotovitele převzít. Klient potvrzením termínu fotografování potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání potvrzujícího emailu, zprávy na facebooku, instagramu, messenger nebo sms zprávy. II. Objednávka Objednávkou se rozumí písemné potvrzení nabídky k uzavření smlouvy mezi fotografkou a klientem o poskytnutí služby, zhotovení díla (email, zpráva na facebooku, instagramu, messengeru nebo sms). Přesný termín, hodinu a druh fotografování je klient povinen si domluvit v přiměřeně dlouhé době, před dnem, kdy fotografování plánuje, a to prostřednictvím facebookových stránek (https://www.facebook.com/fotkyodzity), intagramu (fotkyodzity) nebo emailu (zitadirbakova@gmail.com). Po vzájemné dohodě mezi stranami bude fotografkou určen pro klienta nejvhodnější volný termín fotografování. Rezervaci termínu lze považovat za závaznou až po vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami, obdržení informací o focení a obdržením stanovené zálohy ve stanovené lhůtě. Do této doby nelze termín považovat za rezervovaný. III. Platba a záloha Celková částka za fotografování je splatná po výběru z náhledů obdržených klientem a to nejpozději do 5 pracovních dnů. Jedná-li se o komerční zakázku, focení produktů, promo focení, kdy není předem stanovený počet upravených hotových fotografií, je splatnost celkové částky možno dohodnout s fotografkou odlišně. U každěho focení je nutné uhradit zálohu. Termín je rezervovaný a zároveň závazný pro obě strany, až po uhrazení zálohy. Změna termínu je možná, pokud ji strany minimálně sedm dnů před původně rezervovaným a stanoveným termínem focení oznámí straně druhé. Pokud není možné, aby se klient z relevantního důvodu fotografování zúčastnil, je nutné, aby neprodleně fotografku kontaktoval a domluvil se na náhradním termínu. V případě, že se klient/objednatel nedostaví na focení v dohodnutém termínu a čase bez omluvy, vzniká mu povinnost uhradit vzniklou škodu a nemá nárok na vrácení uhrazené zálohy. IV. Výběr fotografií pro úpravu Pokud klient neodešle výběr fotografií do 5 pracovních dní od obdržení náhledů, fotografka udělá výběr za něj a klient obdrží již upravené fotografie v elektronické podobě. Pokud klient trvá na výběru ze své strany po uplynuté lhůtě, je mu to umožněno za příplatek 500 Kč, obdrží odkaz na galerii. Fotografie v této galerii jsou pouze náhledové a jsou určeny výhradně pro výběr klienta k úpravě. Tyto fotografie jsou v malém rozlišení, opatřeny vodoznakem a podle zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon, je zakázáno tyto fotografie, jakkoliv dále upravovat nebo používat bez písemného souhlasu fotografa. V. Dodací lhůta Dodací lhůta hotových upravených fotografií v elektronické podobě je 4-5 týdnů ode dne, kdy proběhlo focení. Klientovi je poskytována možnost tzv. expresního zhotovení zakázky v elektronické podobě do 5 dnů od výběru fotek k úpravě ze strany klienta. Tato možnost znamená navýšení celkové ceny služby o 1.000, - Kč. VI. Hotové fotografie, tisk Všechny hotové upravené fotografie dle výběru klienta obdrží klient v elektronické podobě zasláním přes portál zonerama, odkaz je zaslán do emailu, nebo přes messenger, či Instagram dle toho, co klient fotografce pro komunikaci poskytne. Klientovi není poskytována možnost dodání neupravených fotografií, ani po domluvě, soubory v RAW neodevzdávám, počty fotografií jsou stanoveny balíčky, klient si za cenu dle ceníku může objednat větší množství. Tisk fotografií si zajišťuje klient sám. Fotografka nedodává vytištěné fotografie. Klient je povinen své případné připomínky k retuši, sdělit fotografce neprodleně po tom, co si tyto fotografie prohlédnul, nejpozději však do tří dnů od doručení, a fotografce své připomínky sdělit ihned. K opožděným připomínkám, které budou fotografce sděleny, až po tom, nebude přihlédnuto. Klientovi tak zaniká nárok na změny těchto fotografií. Výběr těchto fotografií je závazný pro obě strany. Není přípustná reklamace z důvodu barevného provedení výsledných fotografií, či stylu, který fotografka k úpravě použila, klient k fotografce na focení přišel po tom, co se seznámil s její prací viz. portfolio na webovych stránkách a sociálních sítích. Na odevzdané fotografie nesmí klient používat žádné další vlastní úpravy. Fotografie je autorské dílo. VII. Úprava a retuš fotografií Každá mnou vybraná fotografie projde základními úpravami, jako je ořez, vyvážení barev, úprava kontrastu, sytosti apod., při základní retuši se odstraňují různé vady pleti, modřiny, škrábance, lehce se retušuje pleť. Tělesné proporce se neupravují. Výraznější retuš a mírná úprava proporcí je za příplatek. Veškerá přání na retušování (znaménka, pihy, jizvy apod.) je nutné, aby klient PÍSEMNĚ OZNÁMIL fotografce již při výběru fotografií k úpravě. Po úpravě fotografií již nemá nárok na jakékoli změny fotografií. VIII. Dárkové poukazy Dárkový poukaz na služby fotografa je možno zakoupit elektronicky prostřednictvím emailu, nebo messengeru, nebo tištěný po předchozí domluvě. Dárkový poukaz je vždy vystaven na konkrétní jméno a konkrétní balíček. Tyto služby lze pouze navyšovat na vyšší balíček, nikoliv na nižší. V případě uplatnění poukazu je klient povinen se na focení objednat nejméně měsíc před zamýšleným datem konání focení. Je však nutné, aby byla dodržena lhůta platnosti poukazu a focení proběhlo před jejím uplynutím. Platnost je vždy konkrétně uvedena přímo na dárkovém poukazu (6 měsíců od data vystavení). Tato platnost znamená pro klienta časovou omezenost užití poukazu, vzniká mu tedy možnost čerpání služeb v časově omezeném úseku, jež je uveden na poukazu. Klient má povinnost tuto dobu dodržet a zmeškáním mu nevzniká nárok na náhradu, ani nárok tyto služby jakkoli vymáhat či požadovat. Klientovi nevzniká nárok na navrácení částky v hotovosti ani bankovním převodem, za již uhrazený dárkový poukaz. Pro čerpání poukazu je klient povinen kontaktovat fotografku prostřednictvím prostředků stanovených v čl. II těchto podmínek. Fotografka klientovi navrhne zásadně 3 termíny, ze kterých má klient možnost si vybrat pro sebe nejvhodnější. V případě, že ani jeden z těchto klientovi nevyhovuje, fotografka stanoví dva náhradní termíny. Pokud klient není ochoten se těmto termínům přizpůsobit nebo pokud informuje fotografku o poukazu v intervalu menším než-li jeden měsíc, dárkový poukaz zaniká bez možnosti náhrady. Dárkový poukaz je nepřenosný. IX. Náhrada škody Klient je v plné výši odpovědný za škody jím způsobené na vybavení ateliéru a je povinen nahradit vzniklou škodu v její plné výši, a to v ceně nikoliv časové, ale v ceně nového vybavení. Nedostaví-li se klient na focení v termínu a čase, který byl dohodnut, aniž by o tom písemně informoval fotografku, má fotografka nárok na náhradu újmy ve formě zaplacení plné částky, jež byla dohodnuta mezi stranami. Klient je povinen svoji neúčast oznámit minimálně týden (sedm dnů) před datem focení, neučiní-li tak vzniká fotografce nárok na doplacení plné částky za fotografování. X. Použití fotografií a jejich archivace Klient smí fotografie použít pouze pro osobní účely, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Klientovi je zakázáno fotku dále jakkoliv upravovat. Veškeré finální fotografie poskytnuté klientovi jsou nadále majetkem duševního vlastnictví fotografky a klient není oprávněn s nimi nakládat pro komerční účely, prodej třetím stranám, aniž by měl písemný souhlas fotografky. Uzavřením objednávky klient výslovně uděluje souhlas fotografce ke komerčnímu využití zhotovených fotografií. Fotografka má právo vytvořené fotografie využívat výlučně pro vlastní obchodní účely (web, články, propagační materiály, reklama, výstavní činnost, sociální sítě atp., není-li ve smlouvě stanoveno jinak a nevysloví-li klient nesouhlas formou písemného vyjádření). Fotografka hotové fotografie (finální) zálohuje nejdéle po dobu tří měsíců od předání fotografií klientovi. Dokoupení dalších fotografií nad rámec původního výběru je možné do 1 měsíce od odevzdání, poté se data mažou, nejsou nikde zálohovaná) Klient má povinnost si fotografie zálohovat sám a nemá nárok po uplynutí tří měsíců od převzetí hotových fotografií na náhradu fotografií nebo opětovné zaslání. Svatební fotografie si kromě odevzdaného usb zálohuje i na svá vlastní přenosná média. XI. Reklamace Reklamace na hotové fotografie musí být uplatněna písemnou formou, neprodleně po jejich převzetí a zjištění, nejdéle však 14 dní ode dne doručení hotových fotografií ke kontrole. Fotografka nemá odpovědnost za neuspokojivě odvedenou práci vizážistky či kadeřnice. Make-up i účes je možné reklamovat před začátkem, či v průběhu fotografování. Po skončení fotografování klientovi nárok na tuto reklamaci zaniká. Za důvod reklamace nelze považovat klientovu nespokojenost se svým vzhledem (váha, věk, neupravené oblečení). Během fotografování je ze strany fotografky veden a instruován, jak má stát či se tvářit. Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek, ořez fotografií, či představa zpracování fotek dle klienta, které je zcela odlišné od stylu fotografa. Klient má možnost se seznámit s tvorbou fotografky prostřednictvím všech výše uvedených cest a není z tohoto důvodu přípustná reklamace ze strany klienta týkající se odlišné představy o výsledku díla. XII. Ostatní informace Jakékoliv změny ve smlouvě mohou být provedeny pouze písemnou formou, případně emailem a obě strany s těmito změnami musí být písemně obeznámeny a písemně uvést svůj souhlas. Pokud není možné, aby se klient z relevantního důvodu fotografování zúčastnil, je nutné, aby neprodleně fotografku kontaktoval a domluvil se na náhradním termínu, viz. čl. IX. Dostaví-li se klient na fotografování později, než byl stanovený čas, nemá nárok na náhradu. Tento ušlý čas se započítává do doby celého focení a není možné překročit časový úsek, který byl pro fotografování vyhrazen.

46 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page